Om os

Socialtilsyn Nord godkender og fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Nordjylland og Silkeborg Kommune.

Socialtilsynet hører hjemme i Hjørring Kommune og er forankret i Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen.

Ansvarsområde

Vi fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier, der ligger i:

Tilbud og plejefamilier i Hjørring Kommune hører under Socialtilsyn Øst.

Det følger af lov om socialtilsyn, der kan læses her.

Reglerne vedrørende godkendelser og tilsyn er ligeledes beskrevet i bekendtgørelsen til lov om socialtilsyn, som kan læses her, samt i vejledningen til lov om socialtilsyn som kan læses her.

Vi fører tilsyn med følgende sociale tilbud:

 • Døgntilbud efter lov om social service § 66, nr. 5 og 6 (børn og unge)

 • Botilbud efter lov om social service § 107 (midlertidigt ophold)

 • Botilbud efter lov om social service § 108 (længerevarende ophold)

 • Krisecentre efter lov om social service § 109

 • Forsorgshjem efter lov om social service § 110

 • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter lov om social service § 101 og 101a

 • Alkoholmisbrugsbehandlingstilbud efter sundhedslovens § 141

 • Botilbudslignende boformer i form af hjælp og støtte efter lov om social service §§ 83-87, 97, 98 i tilbud med lejekontrakt

Derudover fører vi tilsyn med BPA-virksomheder efter lov om socialtilsyn § 18 a. 

Formål

Socialtilsyn Nord har til formål at sikre, at borgerne i sociale tilbud og plejefamilier får en indsats, som stemmer overens med tilbuds og plejefamiliers formål efter lov om social service. 

Det skal sikres ved en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre det driftsorienterede tilsyn.

Mission, vision og værdier

Socialtilsyn Nord løfter kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud (mission).

Vi bygger vores arbejde på dialog, troværdighed og faglighed (værdier).

Ved dialog, troværdighed og faglighed forstår vi:

 • Dialog: Vi er lyttende og nysgerrige, i forhold til de meninger og oplevelser vores samarbejdsparter har.

 • Troværdighed: Vores samarbejdsparter kan stole på, det vi siger, og det vi siger, er det vi gør.

 • Faglighed: Vores samarbejdsparter oplever, at vi har viden og indsigt i det, vi siger noget om.

Det der driver os i vores arbejde er, at vi skal have (vision):

De bedste sociale tilbud og plejefamilier til vores udsatte børn, unge og voksne.

 

FAQ
Årsrapporter

Socialtilsynene skal hvert år udarbejde en rapport om tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet, og hvordan året i øvrigt er gået.

Rapporten skal være færdig senest 1. juli året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører.

Der er flere formål med socialtilsynenes årsrapporter. Rapporterne skal fungere som input til drøftelserne med de øvrige kommuner og regionerne i forbindelse med rammeaftalerne, de skal kunne anvendes som ledelsesinformation internt i socialtilsynets organisation, og de skal kunne levere centrale oplysninger til Socialstyrelsens auditfunktion, som dermed får mulighed for at se de fem socialtilsyns virksomhed på tværs.

Rapportens konklusioner indgår blandt andet i kommunernes og regionernes arbejde og planlægning på det specialiserede socialområde. Desuden sendes rapporten til Social- og Ældreministeriet.

Grundlaget for udarbejdelsen af selve årsrapporten fremgår af lov om socialtilsyn, bekendtgørelse til lov om socialtilsyn og vejledning om socialtilsyn.

 • Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2020 her

 • Læs miniudgave af Socialtilsyn Nords årsrapport 2020 her

Årsrapporter fra tidligere år:

 • Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2019 her

 • Læs miniudgaven af Socialtilsyn Nords årsrapport 2019 her

 • Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2018 her

 • Læs miniudgave af Socialtilsyn Nords årsrapport 2018 her

 • Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2017 her

 • Læs miniudgave af Socialtilsyn Nords årsrapport 2017 her

 • Læs hele Socialtilsyn Nords årsrapport 2016 her 

 • Læs miniudgave af Socialtilsyn Nords årsrapport 2016 her 

 • Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2015 her

 • Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2014 her

Finansiering

Socialtilsyn Nords drift finansieres på tre måder, afhængig af om der er tale om plejefamilieområdet, tilbudsområdet eller tilkøbsydelser.

Plejefamilieområdet finansieres objektivt. Det sker efter, hvor stor en andel af 0-17 årige de enkelte kommuner har ud af den samlede mængde 0-17 årige i Socialtilsyn Nords ansvarsområde. Den objektive finansieringsandel fastsættes årligt.

Tilbudsområdet finansieres på baggrund af samtlige budgetterede omkostninger, der er forbundet med godkendelse og tilsyn med de enkelte sociale tilbud. Taksterne, som de sociale tilbud skal betale, fastsættes for et år ad gangen. Tilsynstaksterne kan ses her.

Tilkøbsydelser takseres efter aftale, hvor der tages afsæt i en timepris. Læs eventuelt mere om tilkøbsydelser her.

Ledige stillinger

Socialtilsyn Nord søger en faglig koordinator - Se stillingsopslaget her

 • Se øvrige ledige stillinger i Hjørring Kommune her