Tilsyn

Vi skal vurdere, om sociale tilbud opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for fortsat godkendelse. Det gør vi via driftsorienteret tilsyn.

Læs om hvordan vi fører tilsyn her

Hvordan fører vi tilsyn?

Socialtilsyn Nord arbejder ud fra en risikobaseret tilgang, hvilket vil sige, at tilsynsintensiteten og indholdet af selv tilsynsbesøget bliver tilrettelagt ud fra en konkret vurdering.

Det driftsorienterede tilsyn kan ske både ved brug af anmeldte tilsyn og uanmeldte tilsyn. I de anmeldte tilsyn har vi givet besked om tid og sted. Ved det uanmeldte tilsyn kommer vi uden at I orienteret om det.

Inden vi kommer på anmeldt besøg hos jer, sender vi et brev, hvori vi blandt andet anmoder jer om at udfylde det oplysningsskema, I finder her.

Har du problemer med at gemme eller skrive i ovennævnte skema, så prøv at bruge en anden internet-browser. En anden mulighed er at højreklikke på linket og vælge "Gem destination som...". Herefter kan du åbne filen, hvor du har gemt den og udfylde skemaet.

I forbindelse med vores tilsyn kan vi bede om alle de oplysninger, vi mener er relevante, for at vi kan vurdere om I fortsat opfylder betingelserne.

Som tilbud er I også forpligtet til løbende at orientere os og søge om godkendelse af væsentlige ændringer af jeres tilbud.

Vores vurdering af jeres tilbud tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel. I kan læse om den her.

På baggrund af vores vurdering træffer vi afgørelse, om I opfylder betingelserne for fortsat godkendelse, og I dermed er generelt egnet til at modtage den målgruppe I har beskrevet.

Hvis vi mener der er forhold, som ikke er i orden, kan vi give jer et påbud. Overholdelse af påbuddet kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse.

Hvis vi mener der er forhold, som skaber bekymring for driften, borgernes sikkerhed og sundhed, eller hvis vi ud fra en samlet vurdering mener, at tilbuddet ikke længere har den fornødne kvalitet, kan vi sætte jer under skærpet tilsyn.

Før vi træffer afgørelser om påbud og skærpet tilsyn, vil der være en forudgående dialog med jer om de forhold, der begrunder overvejelserne om påbud og skærpet tilsyn (høring). Det gælder dog ikke hvis der er tale om en akut situation.

Der kan klages over vores afgørelser. Læs hvordan du klager under Klagevejledning.