Tilsyn

Vi skal vurdere, om sociale tilbud opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for fortsat godkendelse. Det gør vi via driftsorienteret tilsyn.

Det driftsorienterede tilsyn kan ske både ved brug af anmeldte og uanmeldte tilsyn. I det anmeldte tilsyn har vi givet besked om tid og sted. Ved det uanmeldte tilsyn kommer vi uden, I er orienteret om det.

I forbindelse med vores tilsyn kan vi bede om alle de oplysninger, vi mener er relevante for, at vi kan vurdere, om I fortsat har den fornødne kvalitet.

Som tilbud er I også forpligtet til løbende at orientere os og søge om godkendelse af væsentlige ændringer af jeres tilbud.

Vores vurdering af jeres tilbud tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel. Læs mere om kvalitetsmodellen på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

På baggrund af vores vurdering træffer vi afgørelse, om I opfylder betingelserne for fortsat godkendelse, og I dermed er generelt egnet til at modtage den målgruppe, I har beskrevet.

Hvis vi vurderer, der er forhold, som ikke er i orden, kan vi bede jer om at redegøre for, hvordan I vil bringe forholdene i orden. Vi kan også give jer et påbud. Overholdelse af påbuddet kan gøres til en betingelse for jeres fortsatte godkendelse.

Hvis vi vurderer, der er forhold, som skaber bekymring for driften, borgernes sikkerhed og sundhed, eller hvis vi ud fra en samlet vurdering mener, at tilbuddet ikke længere har den fornødne kvalitet, kan vi sætte jer under skærpet tilsyn.

Før vi træffer afgørelser om påbud og skærpet tilsyn, vil vi varsle det til jer og indgå i en dialog med jer om forholdene. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om en akut situation.

I kan klage over vores afgørelser. Se klagevejledning her.

Inden vi kommer på anmeldt besøg hos jer, sender vi et brev, hvori vi blandt andet anmoder jer om at udfylde et oplysningsskema.

Find oplysningsskemaet her