Magtanvendelse

Magtanvendelse dækker over mange ting, for eksempel fysisk fastholdelse, frihedsberøvelse, indskrænkning af personlige rettigheder m.m.

De sociale tilbud skal registrere magtanvendelser og indberette dem.

Socialtilsyn Nord skal vurdere, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige bemærkninger. Hvis indberetningerne medfører tilsynsmæssige konsekvenser, giver vi tilbuddet besked om det.

Tilsynets vurdering af de enkelte magtanvendelser kan også medføre en orientering til handlekommune og eventuel driftsherre (de offentlige driftsherrer).

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet skemaer til brug for indberetningen.

Indberetning af magtanvendelse skal sendes til:

  • Den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet.

  • Den driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd (hvis det drejer sig om kommunale eller regionale tilbud)

  • Socialtilsyn Nord, som fører det driftsorienterede tilsyn. Vi giver ikke tilbagemeldinger på de konkrete indberetninger, som sendes til os.

Loven gælder for alle anbragte børn og unge under 18 år og for unge over 18 år, der er anbragt på baggrund af en strafferetlig foranstaltning.

Social- og Boligstyrelsen har udfærdiget et skemaer, som skal anvendes til indberetningen.

Find skemaerne på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

Lovgrundlaget for indberetning af magtanvendelse fremgår af:

Social- og Boligstyrelsen har udfærdiget skemaer, der kan anvendes til indberetningen.

Hvis en kommune har besluttet, at der skal anvendes andre indberetningsskemaer, skal den sikre sig, at alle de oplysninger, der fremgår af Social- og Boligstyrelsens skemaer, er medtaget på de af handlekommunen udfærdigede skemaer.

Der findes følgende indberetningsskemaer:
Skema 1 a - Til indberetning af magtanvendelse på handicapområdet
Skema 1 b - Til indberetning af magtanvendelse på demensområdet
Bilag 1, til skema 1a og 1 b - Til registrering af indgreb på baggrund af kommunal afgørelse
Skema 2 - Til indberetning af flytning uden samtykke

Find skemaerne og vejledning til dem på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Lovgrundlaget for indberetning af magtanvendelse overfor voksne fremgår af:

Social- og Boligstyrelsen har udfærdiget skemaer, der kan anvendes.

Der kan indstilles til og træffes afgørelse om indgreb overfor personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform i henhold til en strafferetslig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse.

Der findes tre indberetningsskemaer:
Skema A: Indstilling til afgørelse om iværksættelse af indgreb
Skema B: Registrering og indberetning af indgreb foretaget efter serviceloven
Skema C: Indberetning af indgreb ved månedens udgang 

Find skernaerne og vejledning til dem på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Lovgrundlaget for indberetning af magtanvendelse overfor domfældte med nedsat psykisk funktionsevne fremgår af kapitel 24a i lov om social service. Læs lovbekendtgørelsen på Retsinformation.