Økonomisk tilsyn

De sociale tilbud vil, som en del af godkendelses- og tilsynsprocessen, blive vurderet på deres økonomi, da dette er en del af kvalitetsvurderingen for området.

En vurdering af økonomien skal medvirke til at belyse, om tilbuddet har et solidt fundament for den øvrige omsorg og tryghed i hverdagen.

Bekendtgørelsen om revision af regnskaber for private tilbud efter § 66 stk.1 nr. 5 og § 107/108.

Orientering til revisorerne - Kampagne

1.juni 2014 trådte en særlig bekendtgørelse i kraft, der rummer instrukser for revision af private tilbuds regnskaber. Bekendtgørelsen henviser til Lov om Socialtilsyn.

Baggrunden for at vi ønsker at rette opmærksomheden på denne bekendtgørelse er, at regnskabet m.v. også indgår som en nødvendig del i socialtilsynets vurdering af grundlaget for at opretholde godkendelsen af et privat tilbud.

Endvidere ønsker vi i Socialtilsyn Nord at opbygge en dialog med revisorerne, der sikrer en tilfredsstillende opgaveløsning for alle parter.

Set i dette lys vil vi gerne fremhæve, at bekendtgørelsen blandt andet siger

at  revisors oplysningspligt er blevet skærpet, idet
      revisor straks skal indberette til socialtilsynet, hvis
      der konstateres uregelmæssigheder med væsentlig
      betydning eller lovovertrædelser.
      Da bekendtgørelsen er trådt i kraft, skal der
      allerede nu foretages indberetning,

at  revisionsprotokollen blandt andet skal beskrive
     afvigelser i regnskabet i forhold til det godkendte
     budget,

at  kravene til forvaltningsrevision er blevet skærpet,
     idet revisor uddybende skal redegøre for
     undersøgelser, vurderinger og konklusioner,

at   uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn skal indgå
      i revisionen,

at   i tilfælde af revisorskifte skal tiltrædende revisor
      anmode fratrædende revisor om årsagen hertil.

Læs bekendtgørelsen her