Tilsyn

Vi skal løbende vurdere, om plejefamilier opfylder betingelserne for fortsat at være godkendt. Det gør vi via driftsorienteret tilsyn, og i den forbindelse besøger vi jer mindst en gang om året.

I er også som plejefamilie forpligtet til løbende at informere os om ændringer i jeres familie. Det kan være, hvis et barn i pleje hos jer flytter, hvis en af jer bliver alvorligt syg, eller hvis I flytter. Ved sidstnævnte skal I ligeledes søge om en væsentlig ændring af jeres godkendelse. I kan læse mere om hvordan I laver en væsentlig ændring af jeres godkendes her.

Socialtilsyn Nord arbejder ud fra en risikobaseret tilgang, hvilket betyder, at tilsynsintensiteten og indholdet af selve tilsynsbesøget bliver tilrettelagt ud fra en konkret vurdering.

Det driftsorienterede tilsyn kan ske både ved brug af anmeldte og uanmeldte tilsyn. I de anmeldte tilsyn har vi givet besked om, hvornår vi kommer på besøg. Ved det uanmeldte tilsyn kommer vi uden, at I er orienteret om det.

I forbindelse med vores tilsyn kan vi bede om alle de oplysninger, vi mener, der er relevante for, at vi kan vurdere, om I fortsat har den fornødne kvalitet.

I er også som plejefamilie forpligtet til løbende at informere os om ændringer i jeres familie. Det kan være, hvis et barn i pleje hos jer flytter, hvis en af jer bliver alvorligt syg, eller hvis I flytter. 

Ved sidstnævnte skal I ligeledes søge om en væsentlig ændring af jeres godkendelse. I kan læse mere om, hvordan I laver en væsentlig ændring af jeres godkendes her.

Vores vurdering af jer som plejefamilie tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel. Læs mere om kvalitetsmodellen på Socialstyrelsens hjemmeside.

På baggrund af vores vurdering træffer vi afgørelse, om I opfylder betingelserne for fortsat godkendelse, indenfor den typologi I er godkendt til, og til det antal børn med de støttebehov som er beskrevet. 

Hvis vi vurderer, der er forhold, som ikke er i orden, kan vi bede jer om at redegøre for, hvordan I vil bringe forholdene iorden. Vi kan også give jer et påbud. Overholdelse af påbuddet kan gøres til en betingelse for jeres fortsatte godkendelse.

Hvis vi vurderer, at der er forhold, som har en bekymrende karakter for børnene i pleje, i forhold til deres sikkerhed og sundhed, eller hvis vi ud fra en samlet vurdering mener, at I ikke længere opfylder kravene for jeres godkendelse, kan vi sætte jer under skærpet tilsyn.

Før vi træffer afgørelser om påbud og skærpet tilsyn, vil vi varsle det til jer og indgå i en dialog med jer om forholdene. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om en akut situation.

I kan klage over vores afgørelser. Se klagevejledning her

Inden vi kommer på besøg hos jer i forbindelse med et anmeldt driftstilsyn, sender vi jer et brev, hvori vi blandt andet anmoder jer om at udfylde et oplysningsskema, som I skal sende til os via digital post. Skemaet indeholder en række spørgsmål og informationer, som skal medvirke til at give os et opdateret grundlag for vores tilsynsbesøg hos jer.

Find oplysningsskemaet her

Find vejledning til indsendelse af digital post og link til den digitale hotline her