Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er bygget op af syv temaer, hvorunder der er en række kriterier og indikatorer. Den giver mulighed for en vurdering af og dialog med tilbuddet, der bygger på et systematisk og ensartet grundlag.

Socialtilsyn Nord foretager på den baggrund en vurdering af tilbuddets kvalitet. Kvalitetsmodellen anvendes både i forbindelse med tilsynsbesøg, regodkendelse af eksisterende tilbud og ved nyansøgninger.

Udover de syv temaer bliver de sociale tilbuds kvalitet også vurderet på baggrund af deres økonomi.

Du finder kvalitetsmodellen for sociale tilbud på  Social- og Boligstyrelsens hjemmeside

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgruppe, metoder og resultater
  4. Sundhed og trivsel
  5. Organisation og ledelse
  6. Kompetencer
  7. Fysiske rammer