Godkendelser

De sociale tilbud skal godkendes af Socialtilsyn Nord for at kunne levere deres ydelser til kommunerne. Godkendelsen tager udgangspunkt i kvalitetsmodellen for tilbudsområdet, hvor en række temaer er med til at belyse tilbuddets kvalitet.

Ønsker I at blive godkendt som nyt socialt tilbud, skal I udfylde et digitalt ansøgningsskema via Tilbudsportalen.

Når vi har modtaget en ansøgning, vil vi kontakte jer med information om det videre forløb.

Find ansøgningskema på Tilbudsportalen her

Vi skal vurdere og træffe afgørelse, om I opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse.

Godkendelsesprocessen består af

  • Socialfaglig, juridisk og økonomisk vurdering af modtaget materiale.
  • Møder mellem ansøger/leder og Socialtilsyn Nord, hvor projektet vil blive drøftet med hensyn til målgruppe og metoder, faglige kompetencer, ledelse og organisation.
  • Besigtigelse af fysiske rammer.

I forbindelse med behandlingen af jeres sag kan vi bede om alle de oplysninger, vi mener, der er relevante for at kunne godkende jer.

Vores vurdering af jeres tilbud tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel. Læs mere om kvalitetsmodellen på Socialstyrelsens hjemmeside

På baggrund af vores vurdering træffer vi afgørelse, om I samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, og I dermed generelt er egnet til at modtage den målgruppe, I har beskrevet.

En godkendelse kan være betinget af, at visse vilkår opfyldes inden en bestemt frist.

Hvis vi ikke mener I opfylder betingelserne, giver vi afslag på en godkendelse.

I kan klage over vores afgørelser. Se klagevejledning her.

I skal betale for, at vi behandler jeres ansøgning om godkendelse. Se takster for tilsynet her.

Vær opmærksom på, at det er Socialtilsyn Øst, der godkender tilbud beliggende i Hjørring Kommune. Gå til Socialtilsyn Østs hjemmeside

Ønsker I at søge om væsentlige ændringer af nuværende godkendelse, skal I søge om det hos Socialtilsyn Nord.

En væsentlig ændring af nuværende godkendelse kan eksempelvis være:

  • Ændring i antal godkendte pladser
  • Ændring af fysiske rammer
  • Ændring af målgruppen

Når I søger om væsentlige ændringer af nuværende godkendelse, kan I benytte vores ansøgningsskema. Ansøgningen sender I som digital post til Socialtilsyn Nord. 

Når vi har modtaget en ansøgning, vil vi kontakte jer med information om det videre forløb. 

Find ansøgningsskemaet her

Inspiration til at udfylde ansøgningen:

Hvis ikke vi kan godkende jeres væsentlige ændring, er der mulighed for at få en dispensation. 

En dispensation kan kun gives i de tilfælde, hvor et tilbud ikke kan få ændret sin godkendelse generelt. Det betyder, at I skal ansøge om en væsentlig ændring, før I kan søge om en dispensation.

Socialtilsynet kan kun give dispensation, når et tilbud har et konkret og berettiget behov for midlertidigt at fravige deres eksisterende godkendelsesramme. En dispensation er kendetegnet ved at være tidsbegrænset i modsætning til en ændring af godkendelsen, som er permanent.

Der er i forbindelse med ansøgning om væsentlig ændring mulighed for i ansøgningsskemaet at anmode om behandling af en dispensation. Vi kan på den måde behandle en dispensation i umiddelbar forlængelse af et eventuelt afslag på en væsentlig ændring.