Sociale tilbud

Om Sociale tilbud

Som socialt tilbud stiller man rammer til rådighed for de borgere og beboere, som har behov for understøttende og udviklende ophold af enten midlertidig eller permanent karakter. Rammer og indhold af de enkelte tilbud afhænger af, hvilken type tilbud der er tale om og hvilken målgruppe det enkelte tilbud har.

Det fremgår af lov om socialtilsyn, at Socialtilsyn Nord skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:

 • Døgntilbud efter lov om social service § 66, nr. 5 og 6 (børn og unge)

 • Botilbud efter lov om social service § 107 (midlertidigt ophold)

 • Botilbud efter lov om social service § 108 (længerevarende ophold)

 • Krisecentre efter lov om social service § 109

 • Forsorgshjem efter lov om social service § 110

 • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter lov om social service § 101 og 101a

 • Alkoholmisbrugsbehandlingstilbud efter sundhedslovens § 141

 • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter lov om social service §§ 83-87, 97, 98.

Det er Socialtilsyn Nord, der træffer afgørelse om, hvorvidt de botibudslignende tilbud er omfattet af Socialtilsyn Nord opgavevaretagelse.

Tilsyn

Vi skal vurdere, om sociale tilbud opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for fortsat godkendelse. Det gør vi via driftsorienteret tilsyn.

Læs om hvordan vi fører tilsyn her

Se film om hvem socialtilsynet er her

Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er bygget op af 7 temaer, hvorunder der er en række kriterier og indikatorer

Kvalitetsmodellen giver mulighed for en vurdering af og dialog med tilbuddet, der bygger på et systematisk og ensartet grundlag.

Socialtilsyn Nord foretager på den baggrund en vurdering af tilbuddets kvalitet.

Kvalitetsmodellen anvendes både i forbindelse med tilsynsbesøg, regodkendelse af eksisterende tilbud og ved nyansøgninger.

De 7 temaer i kvalitetsmodellen er

 1. Uddannelse og beskæftigelse

 2. Selvstændighed og relationer

 3. Målgruppe, metoder og resultater

 4. Sundhed og trivsel

 5. Organisation og ledelse

 6. Kompetencer

 7. Fysiske rammer

Du kan læse kvalitetsmodellen for sociale tilbud her

Økonomi

De sociale tilbud og plejefamilier vil, som en del af godkendelses- og tilsynsprocessen, blive vurderet på deres økonomi, da dette er en del af kvalitetsmodellerne for de to områder.

En vurdering af økonomien skal medvirke til at belyse, om tilbuddet eller plejefamilien har et solidt fundament for den øvrige omsorg og tryghed i hverdagen.

Budgetskemaer til brug for de sociale tilbud kan hentes her.

Information til revisiorer kan læses her.

Tilbudsportal

Tilbudsportalen er en søgemaskine, hvor man kan finde og sammenligne leverandører af sociale ydelser.

Tilbudsportalen benyttes blandt andet af sagsbehandlere i forbindelse med de skal anbringe børn, unge og voksne.

Kommuner må kun anbringe børn, unge og voksne på sociale tilbud, der er registreret på Tilbudsportalen.

Det er det enkelte sociale tilbud, som skal indtaste de krævede oplysninger i Tilbudsportalens indberetningssystem. Socialtilsyn Nord godkender efterfølgende oplysningerne.

Påbud og skærpet tilsyn vil fremgå af Tilbudsportalen.

Hvis et tilbud får inddraget godkendelsen, vil tilbuddet blive taget af Tilbudsportalen, og kommunerne må ikke længere benytte stedet til anbragte børn, unge og voksne.

Det er Socialtilsyn Nord der har ansvaret for, at Tilbudsportalens oplysninger om de tilbud, der er omfattet af socialtilsynet, er korrekte.

Se Socialstyrelsens side om Tilbudsportalen her

Klagevejledning

Socialtilsyn Nord bestræber sig på at træffe korrekte afgørelser, baseret på et velbelyst grundlag og af høj faglig kvalitet.

Skulle der alligevel opstå situationer, hvor du som ejer/leder af et tilbud er uenig i Socialtilsyn Nords afgørelse, kan du klage til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan behandle klager over indholdet i afgørelsen og den måde, sagen er behandlet på.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du indgive din klage til Socialtilsyn Nord, som herefter revurderer sagen.

Hvis Socialtilsyn Nord fastholder afgørelsen, vil socialtilsynet videresende din klage til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan ikke behandle klager over for eksempel sagsbehandlingstiden eller personalets optræden. Klager der vedrører dette kan indgives til relevant afdelingsleder i Socialtilsyn Nord. Se kontaktoplysninger her

Magtanvendelse

Magtanvendelse dækker over mange ting, for eksempel fysisk fastholdelse, frihedsberøvelse, indskrænkning af personlige rettigheder m.m.

De sociale tilbud skal registrere magtanvendelser og indberette disse.

Indberetningen skal sendes til:

 • Den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet

 • Den driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd (hvis det drejer sig om kommunale eller regionale tilbud)

 • Socialtilsyn Nord, som fører det driftsorienterede tilsyn. Socialtilsyn Nord giver ikke tilbagemeldinger på de konkrete indberetninger, som sendes til os.

Socialtilsyn Nord skal gennemgå indberetningen og vurdere, om den giver anledning til tilsynsmæssige bemærkninger. Hvis indberetningerne medfører tilsynsmæssige konsekvenser, giver socialtilsynet tilbuddet besked om det.

Tilsynets vurdering af de enkelte magtanvendelser kan også medføre en orientering til handlekommune og eventuel driftsherre (de offentlige driftsherrer).

Socialstyrelsen har udarbejdet skemaer til brug for indberetningen: