Sociale tilbud

Om sociale tilbud

Som socialt tilbud stiller I rammer til rådighed for borgere, som har behov for understøttende og udviklende ophold af enten midlertidig eller permanent karakter. Rammer og indhold af de enkelte tilbud afhænger af, hvilken type tilbud der er tale om, og hvilken målgruppe det enkelte tilbud har.

Det fremgår af lov om socialtilsyn, at Socialtilsyn Nord skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:

 • Døgntilbud efter lov om social service § 66, nr. 5 og 6 (børn og unge)

 • Botilbud efter lov om social service § 107 (midlertidigt ophold)

 • Botilbud efter lov om social service § 108 (længerevarende ophold)

 • Krisecentre efter lov om social service § 109

 • Forsorgshjem efter lov om social service § 110

 • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter lov om social service § 101 og 101a

 • Alkoholmisbrugsbehandlingstilbud efter sundhedslovens § 141

 • Botilbudslignende boformer i form af hjælp og støtte efter lov om social service §§ 83-87, 97, 98 i tilbud med lejekontrakt.

Det er Socialtilsyn Nord, der træffer afgørelse om, hvorvidt de botibudslignende boformer er omfattet af Socialtilsyn Nords opgavevaretagelse.

Tilsyn

Vi skal vurdere, om sociale tilbud opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for fortsat godkendelse. Det gør vi via driftsorienteret tilsyn.

Læs om hvordan vi fører tilsyn her.

Forbered børn, unge og voksne på Socialtilsyn Nords besøg ved at læse og se film, om hvem vi er, og hvad vi laver her.

Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er bygget op af syv temaer, hvorunder der er en række kriterier og indikatorer.

Kvalitetsmodellen giver mulighed for en vurdering af og dialog med tilbuddet, der bygger på et systematisk og ensartet grundlag.

Socialtilsyn Nord foretager på den baggrund en vurdering af tilbuddets kvalitet.

Kvalitetsmodellen anvendes både i forbindelse med tilsynsbesøg, regodkendelse af eksisterende tilbud og ved nyansøgninger.

De syv temaer i kvalitetsmodellen er:

 1. Uddannelse og beskæftigelse

 2. Selvstændighed og relationer

 3. Målgruppe, metoder og resultater

 4. Sundhed og trivsel

 5. Organisation og ledelse

 6. Kompetencer

 7. Fysiske rammer

Derudover kvalitetvurderes de sociale tilbud også på baggrund af deres økonomi.  

Du kan læse kvalitetsmodellen for sociale tilbud her

Økonomi

De sociale tilbud og plejefamilier vil, som en del af godkendelses- og tilsynsprocessen, blive vurderet på deres økonomi, da dette er en del af kvalitetsmodellerne for de to områder.

En vurdering af økonomien skal medvirke til at belyse, om tilbuddet eller plejefamilien har et solidt fundament for den øvrige omsorg og tryghed i hverdagen.

Budgetskemaer til brug for de sociale tilbud kan hentes her. Hvis I ikke kan skrive i eller gemme skemaet læs her.

Information til revisiorer kan læses her.

Tilbudsportal

Tilbudsportalen er en søgemaskine, hvor alle kan finde og sammenligne leverandører af sociale ydelser.

Sagsbehandlere benytter blandt andet Tilbudsportalen, i forbindelse med de skal anbringe børn, unge og voksne.

Kommuner må kun anbringe børn, unge og voksne på sociale tilbud, der er registreret på Tilbudsportalen.

Det er det enkelte sociale tilbud, som skal indtaste de krævede oplysninger i Tilbudsportalens indberetningssystem. Socialtilsyn Nord godkender efterfølgende oplysningerne, I har indtastet.

Påbud og skærpet tilsyn vil fremgå af Tilbudsportalen her.

Hvis jeres tilbud får inddraget godkendelsen, vil jeres tilbud blive taget af Tilbudsportalen, og kommunerne må ikke længere anbringe børn, unge og voksne hos jer.

Det er Socialtilsyn Nord, der har ansvaret for, at Tilbudsportalens oplysninger om de tilbud, der er omfattet af socialtilsynet, er korrekte.

Se Socialstyrelsens side om Tilbudsportalen her.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, truffet af Socialtilsyn Nord, skal du indgive din klage til Socialtilsyn Nord, som herefter revurderer sagen.

Fastholder vi vores afgørelse, sender vi jeres klage videre til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan behandle klager over indholdet i afgørelsen og den måde, sagen er behandlet på. De behandler ikke klager om for eksempel sagsbehandlingstid eller personalets optræden.

Klager, der for eksempel handler om sagsbehandlingstid eller personalets optræden, kan indgives til den relevante afdelingsleder hos Socialtilsyn Nord. Se kontaktoplysninger her.

Magtanvendelse

Magtanvendelse dækker over mange ting, for eksempel fysisk fastholdelse, frihedsberøvelse, indskrænkning af personlige rettigheder m.m.

De sociale tilbud skal registrere magtanvendelser og indberette dem.

Socialstyrelsen har udarbejdet skemaer til brug for indberetningen:

Indberetningen sender I til:

 • Den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet.

 • Den driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd (hvis det drejer sig om kommunale eller regionale tilbud)

 • Socialtilsyn Nord, som fører det driftsorienterede tilsyn. Vi giver ikke tilbagemeldinger på de konkrete indberetninger, som sendes til os.

Socialtilsyn Nord skal vurdere, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige bemærkninger. Hvis indberetningerne medfører tilsynsmæssige konsekvenser, giver vi tilbuddet besked om det.

Tilsynets vurdering af de enkelte magtanvendelser kan også medføre en orientering til handlekommune og eventuel driftsherre (de offentlige driftsherrer).