Plejefamilier

Om plejefamilier

At være plejefamilie betyder, at ens familie har et eller flere børn boende i døgnpleje.

At være aflastningsfamilie betyder, at barnet bor hjemme, men kommer hos aflastningsfamilien nogle døgn hver måned, eksempelvis hver anden weekend.

Man kan godt være både pleje- og aflastningsfamilie.

En indsats hos en pleje- og/eller aflastningsfamilie skal medvirke til at give det enkelte barn en omsorgsfuld og tryg hverdag.

Som plejefamilie godkendes I til en eller flere af følgende plejefamilietyper:

 • Almene plejefamilier læs mere her

 • Forstærkede plejefamilier læs mere her

 • Specialiserede plejefamilier læs mere her 

Godkendelse

Hvis I ønsker at blive pleje- eller aflastningsfamilie, skal I godkendes af Socialtilsyn Nord. Hvis I danner par og bor på samme matrikel, bør I som udgangspunkt begge fremgå af ansøgningen og begge deltage i godkendelsesforløbet.

Godkendelsesforløbet indebærer, at I skal gennemføre et grundkursus, som vi afholder løbende. I kan finde datoer for kommende kurser her. Grundkurset består af fire hele undervisningsdage, og hvis I er to ansøgere, skal I begge kunne deltage på alle undervisningsdage. I kan læse mere om godkendelsesforløbet her.

Vi godkender jer med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for plejefamilieområdet, hvor en række temaer er med til at belyse ansøgernes kvalitet. I kan læse om kvalitetsmodellen her.

Hvis I har spørgsmål til godkendelsesforløbet eller det at være plejefamilie, er I velkommen til at kontakte koordinator Kirsten Sondrup på telefon 4193 6104 eller mail kiso@hjoerring.dk

Vær opmærksom på, at det er Socialtilsyn Øst, www.socialtilsynost.dk, som godkender plejefamilier, der bor i Hjørring Kommune.

Læs mere om:

Tilsyn

Vi skal løbende vurdere, om plejefamilier opfylder betingelserne for fortsat at være godkendt. Det gør vi via driftsorienteret tilsyn, og i den forbindelse besøger vi jer mindst en gang om året.

Læs om hvordan vi fører tilsyn her.

I er også som plejefamilie forpligtet til løbende at informere os om ændringer i jeres familie. Det kan være, hvis et plejebarn flytter, hvis en af jer bliver alvorligt syg, eller hvis I flytter.

Forbered børn og unge på Socialtilsyn Nords besøg ved at læse og se film, om hvem vi er, og hvad vi laver her.

Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er bygget op af syv temaer, hvorunder der er en række kriterier og indikatorer.

Kvalitetsmodellen giver mulighed for en vurdering af og dialog med plejefamilien, der bygger på et systematisk og ensartet grundlag.

Socialtilsyn Nord foretager på den baggrund en vurdering af plejefamiliens kvalitet.

Kvalitetsmodellen anvendes både i forbindelse med tilsynsbesøg og ved nyansøgninger.

De syv temaer i kvalitetsmodellen er:

 1. Uddannelse og beskæftigelse

 2.  Selvstændighed og relationer

 3.  Målgruppe, metoder og resultater

 4.  Sundhed og trivsel

 5.  Familiestruktur og familiedynamik

 6.  Kompetencer

 7.  Fysiske rammer

Derudover kvalitetvurderes plejefamilier også på baggrund af deres økonomi. 

Du kan læse kvalitetsmodellen for plejefamilier her

Økonomi

De sociale tilbud og plejefamilier vil, som en del af godkendelses- og tilsynsprocessen, blive vurderet på deres økonomi, da dette er en del af kvalitetsvurderingen for de to områder.

En vurdering af økonomien skal medvirke til at belyse, om tilbuddet eller plejefamilien har et solidt fundament for den øvrige omsorg og tryghed i hverdagen

Tilbudsportalen

Tilbudsportalen er en søgemaskine, hvor man kan finde og sammenligne leverandører af sociale ydelser, herunder plejefamilier.

Sagsbehandlere benytter blandt andet Tilbudsportalen, i forbindelse med de skal anbringe børn, unge og voksne.

Kommuner må kun anbringe børn, unge og voksne på sociale tilbud, der er registreret på Tilbudsportalen.

Påbud og skærpet tilsyn vil fremgå af Tilbudsportalen her.

Hvis I får inddraget godkendelsen, vil I blive taget af Tilbudsportalen, og kommunerne må ikke længere anbringe børn, unge og voksne hos jer. 

Det er Socialtilsyn Nord, der har ansvaret for, at Tilbudsportalens oplysninger, om de tilbud der er omfattet af socialtilsynet, er korrekte.

Se Socialstyrelsens side om Tilbudsportalen her

Klagevejledning

Hvis I ønsker at klage over en afgørelse, truffet af Socialtilsyn Nord, skal I indgive jeres klage til Socialtilsyn Nord, som herefter revurderer sagen.

Fastholder vi vores afgørelse, sender vi jeres klage videre til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan behandle klager over indholdet i afgørelsen og den måde, sagen er behandlet på. De behandler ikke klager om for eksempel sagsbehandlingstid eller personalets optræden.

Klager, der for eksempel handler om sagsbehandlingstid eller personalets optræden, kan indgives til den relevante afdelingsleder hos Socialtilsyn Nord. Se kontaktoplysninger her.

Magtanvendelse

Specialiserede plejefamilier (§ 66 stk. 1, nr. 3) har hjemmel til at benytte fysisk guidning og afværgehjælp.

Almene og forstærkede plejefamilier har ikke hjemmel til at udføre magtanvendelser.

Alle tre typer plejefamilier skal indberette magtanvendelser. Indberetninger skal både sendes til den kommune, som har ansvaret for jeres plejebarns ophold hos jer og Socialtilsyn Nord. I får ikke en tilbagemelding fra os på jeres indberetning.

Socialstyrelsen har udarbejdet et skema til brug for indberetningen. Skemaet kan findes her.

Socialtilsyn Nord skal vurdere, om indberetningen giver anledning til eventuelle tiltag fra socialtilsynets side. Det kan for eksempel være i form af en redegørelse og/eller dialog på næstkommende tilsynsbesøg. 

Lovgrundlaget for indberetning af magtanvendelse fremgår af:

 • Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, som kan ses her.

 • Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge, som kan ses her.

 • Loven og bekendtgørelsen gælder for alle anbragte børn og unge under 18 år og for unge over 18 år, der er anbragt på baggrund af en strafferetlig foranstaltning.

Tilkøb

Socialtilsyn Nord udbyder forskellige tilkøbsydelser, der relaterer sig til Socialtilsyn Nords tilsynsfaglige eller socialfaglige viden. Tilkøbsydelser kan for eksempel være konsulentbistand, tilsynsopgaver og undervisning.

 Ved interesse kan Rikke Sørup Larsen kontaktes på mail rsl@hjoerring.dk eller tlf. 4122 6949.