Plejefamilier

At være plejefamilie betyder, at man som familie har et eller flere børn i døgnpleje.

Det vil sige, at barnet bor hos plejefamilien og samtidig har samvær med den biologiske familie.

Man kan også fungere som aflastningsfamilie, hvor barnet bor hos sin biologiske familie, men er hos aflastningsfamilien et bestemt antal døgn om måneden.

En anbringelse hos en pleje- og/eller aflastningsfamilie skal medvirke til at give det enkelte barn en omsorgsfuld og tryg hverdag.

Godkendelse

For at blive ansat som plejefamilie af kommunerne, skal man godkendes af Socialtilsyn Nord.

Godkendelsen foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for plejefamilieområdet, hvor en række temaer er med til at belyse ansøgernes kvalitet.

Det er en forudsætning for at blive både generelt og kommunalt godkendt som plejefamilie, at familien forinden godkendelsen gennemfører et kursus i at være plejefamilie.

Vær opmærksom på, at det er Socialtilsyn Øst, www.socialtilsynost.dk, som godkender plejefamilier, der bor i Hjørring Kommune.

Læs mere

Tilsyn

Vi skal vurdere om plejefamilier opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for fortsat godkendelse. Dette gør vi via driftsorienteret tilsyn og i den forbindelse besøger vi jer mindst en gang årligt.

Læs om hvordan vi fører tilsyn her

Se film om hvem socialtilsynet er her

Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er bygget op af 7 temaer, hvorunder der er en række kriterier og indikatorer.

Kvalitetsmodellen giver mulighed for en vurdering af og dialog med plejefamilien, der bygger på et systematisk og ensartet grundlag.

Socialtilsyn Nord foretager på den baggrund en vurdering af plejefamiliens kvalitet.

Kvalitetsmodellen anvendes både i forbindelse med tilsynsbesøg og ved nyansøgninger.

De 7 temaer i kvalitetsmodellen er:

  1. Uddannelse og beskæftigelse

  2.  Selvstændighed og relationer

  3.  Målgruppe, metoder og resultater

  4.  Sundhed og trivsel

  5.  Familiestruktur og familiedynamik

  6.  Kompetencer

  7.  Fysiske rammer

Du kan læse kvalitetsmodellen for plejefamilier her

Økonomi

De sociale tilbud og plejefamilier vil, som en del af godkendelses- og tilsynsprocessen, blive vurderet på deres økonomi, da dette er en del af kvalitetsmodellerne for de to områder.

En vurdering af økonomien skal medvirke til at belyse, om tilbuddet eller plejefamilien har et solidt fundament for den øvrige omsorg og tryghed i hverdagen

Tilbudsportalen

Tilbudsportalen er en søgemaskine, hvor man kan finde og sammenligne leverandører af sociale ydelser.

Tilbudsportalen benyttes blandt andet af sagsbehandlere i forbindelse med de skal anbringe børn, unge og voksne.

Kommuner må kun anbringe børn, unge og voksne på sociale tilbud, der er registreret på Tilbudsportalen.

Påbud og skærpet tilsyn vil fremgå af Tilbudsportalen.

Hvis et tilbud får inddraget godkendelsen, vil tilbuddet blive taget af Tilbudsportalen, og kommunerne må ikke længere benytte stedet til anbragte børn, unge og voksne.

Det er Socialtilsyn Nord der har ansvaret for, at Tilbudsportalens oplysninger om de tilbud der er omfattet af socialtilsynet, er korrekte.

Se Socialstyrelsens side om Tilbudsportalen her

Klagevejledning

Socialtilsyn Nord bestræber sig på at træffe korrekte afgørelser, baseret på et velbelyst grundlag og af høj faglig kvalitet

Skulle der alligevel opstå situationer, hvor du som familieplejer er uenig i Socialtilsyn Nords afgørelse, kan du klage til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kan behandle klager over indholdet i afgørelsen og den måde, sagen er behandlet på.

Ankestyrelsen kan ikke behandle klager over for eksempel sagsbehandlingstiden eller personalets optræden.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, skal du indgive din klage til Socialtilsyn Nord, som herefter revurderer sagen.

Hvis Socialtilsyn Nord fastholder afgørelsen, vil socialtilsynet videresende din klage til Ankestyrelsen.

Klager over for eksempel sagsbehandlingstiden eller personalets optræden kan indgives til leder af Socialtilsyn Nord eller Hjørring Kommunes borgmester.

Magtanvendelse

Kommunalt godkendte plejefamilier har hjemmel til at benytte fysisk guidning og afværgehjælp. Kommunalt godkendte plejefamilier, er de, som er godkendt til børn og unge med højeste belastning.

Generelt godkendte plejefamilier, som er plejefamilier godkendt til børn og unge med lav, middel og høj belastning, har ikke hjemmel til at udføre magtanvendelser.

De kommunale plejefamilier skal registrere det, hver gang de bruger magt.

Indberetningen skal sendes til både den kommune, der har ansvaret for plejebarnets ophold i plejefamilien (anbringelseskommunen) og Socialtilsyn Nord. Socialtilsynet giver ikke tilbagemeldinger på de konkrete indberetninger.

Socialtilsynet skal gennemgå indberetningen og vurdere, om den giver anledning til eventuelle tiltag fra socialtilsynets side. Det kan for eksempel være i form af en dialog på næstkommende tilsynsbesøg. 

Socialstyrelsen har udarbejdet et skema til brug for indberetningen. Skemaet kan findes her.

Lovgrundlaget for indberetning af magtanvendelse fremgår af:

  • Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, som kan ses her

  • Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge, som kan ses her

  • Loven og bekendtgørelsen gælder for alle anbragte børn og unge under 18 år og for unge over 18 år, der er anbragt på baggrund af en strafferetlig foranstaltning.