Indberetningspligt, domfældte

Socialstyrelsen har udfærdiget skemaer, der kan anvendes.

Der kan indstilles til og træffes afgørelse om indgreb overfor personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform i henhold til en strafferetslig afgørelse afsagt ved dom eller kendelse.

Der findes tre indberetningsskemaer:

Skema A: Indstilling til afgørelse om iværksættelse af indgreb

Skema B: Registrering og indberetning af indgreb foretaget efter serviceloven

Skema C: Indberetning af indgreb ved månedens udgang 

Skemaerne og vejledning til dem findes på Socialstyrelsens hjemmeside.

Lovgrundlaget for indberetning af magtanvendelse overfor domfældte med nedsat psykisk funktionsevne fremgår af kapitel 24a i lov om social service:

LBK nr. 988 17/8 2017 (Bekendtgørelse af lov om social service), der kan læses her.