Hvad er påbud?

Påbud er en sanktionsmulighed, som socialtilsynet kan anvende.

Det er en anmærkning om, hvad tilbuddet skal rette op på som en betingelse for, at tilbuddet fortsat kan være godkendt.

Påbuddet bliver offentliggjort via Tilbudsportalen.

Opfyldelse af påbud forudsætter, at der er tiltag i tilbuddet som, hvis de gennemføres, kan gøre det acceptabelt, at tilbuddet fortsat er godkendt til målgruppen. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor en væsentlig andel af medarbejderne er fratrådt, og hvor de tilbageværende medarbejdere ikke kan forventes at løse opgaven alene. Det kan enten være, fordi de er for få, eller fordi tilbuddet ikke længere besidder de fornødne kompetencer til at håndtere den målgruppe, som tilbuddet er godkendt til. Påbuddet kan da være et pålæg om at sikre et tilstrækkeligt antal medarbejdere med rette kompetencer.

Inden udstedelse af påbud følger det af dialogforpligtelsen, at vi som udgangspunkt skal have været i dialog med tilbuddet om de forhold, som vi er bekymret for.