Om os

Socialtilsyn Nord regodkender, godkender og fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i Nordjylland og Silkeborg Kommune.

Ansvarsområde

Konkret drejer det sig om sociale tilbud og plejefamilier beliggende i:

 • Region Nordjylland

 • Silkeborg Kommune

 • Brønderslev Kommune

 • Frederikshavn Kommune

 • Jammerbugt Kommune

 • Læsø Kommune

 • Mariagerfjord Kommune

 • Morsø Kommune

 • Rebild Kommune

 • Thisted Kommune

 • Vesthimmerland Kommune

 • Aalborg Kommune

Tilbud og plejefamilier i Hjørring Kommune hører under Socialtilsyn Øst.

FAQ
Formål

Socialtilsyn Nord er sat i verden med det formål, at sikre, at borgerne og brugerne af de sociale tilbud og plejefamilier får en indsats, som stemmer overens med formålet for plejefamilier og de offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Det skal sikres ved en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre det driftsorienterede tilsyn.

Materiale til børn og unge

Forbered børn og unge på Socialtilsyn Nords besøg ved at læse og/eller se film, om hvem vi er, og hvad vi laver. 

Læs pjecen for plejebørn i aldergruppen 5-11 år her.
Læs pjecen for plejebørn i aldergruppen 12-18 år her.
Læs pjecen for børn på døgninstitutioner og opholdssteder i aldergruppen 5-11 år her.
Læs pjecen for børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder i aldersgruppen 12-18 år her.

Forbered de 4-8 årige på Socialtilsyn Nords besøg ved at vise dem filmen her.

 

Forbered de 9-12 årige på Socialtilsyn Nords besøg ved at vise dem filmen her.

Baggrund og lovgrundlag

Socialtilsyn Nord har ansvaret for at godkende og føre driftstilsyn med sociale tilbud og plejefamilier beliggende i de nordjyske kommuner, Silkeborg Kommune og Region Nordjylland. Det følger af Lov om Socialtilsyn, der kan læses her.

Reglerne vedrørende godkendelser og tilsyn er ligeledes beskrevet i Bekendtgørelsen til Lov om Socialtilsyn, som kan læses her, samt i vejledningen til Lov om Socialtilsyn, som kan læses her.

Vi fører tilsyn med følgende sociale tilbud:

 • Døgntilbud efter lov om social service § 66, nr. 5 og 6 (børn og unge)

 • Botilbud efter lov om social service § 107 (midlertidigt ophold)

 • Botilbud efter lov om social service § 108 (længerevarende ophold)

 • Krisecentre efter lov om social service § 109

 • Forsorgshjem efter lov om social service § 110

 • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter lov om social service § 101 og 101a

 • Alkoholmisbrugsbehandlingstilbud efter sundhedslovens § 141

 • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter lov om social service §§ 83-87, 97, 98.

Mission, vision og værdier

Socialtilsyn Nord løfter kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud (mission)

Vi bygger vores arbejde på dialog, troværdighed og faglighed (værdier).

Ved dialog, troværdighed og faglighed forstår vi:

 • Dialog:  Vi er lyttende og nysgerrige i forhold til de meninger og oplevelser vores samarbejdsparter har

 • Troværdighed: Vores samarbejdsparter kan stole på det vi siger, og det vi siger, er det vi gør

 • Faglighed: Vores samarbejdsparter oplever, at vi har viden og indsigt i det, vi siger noget om

Det der driver os i vores arbejde er, at vi skal have (vision):

De bedste sociale tilbud og plejefamilier til vores udsatte børn, unge og voksne

 

Tilsynspolitik

Der er udarbejdet tilsynspolitikker både nationalt og regionalt.

Formålet med disse er at sikre fælles rammer, ensartethed og klarhed om opgaven i forhold til de forskellige interessenter.

Se tilsynspolitikkerne

Årsrapporter

Socialtilsynene skal hvert år udarbejde en rapport om tilbuddene og plejefamiliernes kvalitet og om hvordan året i øvrigt er gået.

Rapporten skal være færdig senest 1. juli året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører.

Formålet med socialtilsynenes årsrapporter er flere.

Rapporterne skal fungere som input til drøftelserne med de øvrige kommuner og regionerne i forbindelse med rammeaftalerne, de skal kunne anvendes som ledelsesinformation internt i socialtilsynets organisation og de skal kunne levere centrale oplysninger til Socialstyrelsens auditfunktion, som dermed får mulighed for at se de fem socialtilsyns virksomhed på tværs.

Rapportens konklusioner indgår bl.a. i kommunernes og regionernes arbejde og planlægning på det specialiserede socialområde og rapporten sendes til Børne- og Socialministeriet.

Grundlaget for udarbejdelsen af selve årsrapporten fremgår af lov om socialtilsyn, bekendtgørelse til lov om socialtilsyn, samt vejledning om socialtilsyn.

Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2018 her
Læs miniudgave af Socialtilsyn Nords årsrapport 2018 her

Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2017 her
Læs miniudgave af Socialtilsyn Nords årsrapport 2017 her

Læs hele Socialtilsyn Nords årsrapport 2016 her 
Læs miniudgave af Socialtilsyn Nords årsrapport 2016 her 

Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2015 her

Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2014 her

Finansiering

Socialtilsyn Nords drift finansieres på tre måder, afhængig af om der er tale om plejefamilieområdet, tilbudsområdet eller tilkøbsydelser.

Plejefamilieområdet finansieres objektivt. Det sker efter hvor stor en andel af 0-17 årige de enkelte kommuner har ud af den samlede mængde 0-17 årige i Socialtilsyn Nords ansvarsområde. Den objektive finansieringsandel fastsættes årligt.

Tilbudsområdet finansieres på baggrund af samtlige budgetterede omkostninger, der er forbundet med godkendelse og tilsyn med de enkelte sociale tilbud. Taksterne, som de sociale tilbud skal betale, fastsættes for et år ad gangen. Tilsynstaksterne kan ses her.

Tilkøbsydelser takseres efter aftale, hvor der tages afsæt i en timepris. Læs eventuelt mere om tilkøbsydelser her.

Ledige stillinger

Socialtilsyn Nord søger to studentermedhjælpere

 • Se stillingsannoncen her

Nyhedsbreve

Se nyheder her