Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Fra 1. januar 2018 skal socialtilsynet godkende og føre tilsyn med virksomheder og foreninger, der varetager arbejdsgiverfunktionen for borgere, der har ansat en personlig hjælper (borgerstyret personlig assistance - BPA).

Formålet med opgaven er at sikre, at tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance bliver anvendt efter formålet og til at øge borgernes tryghed, ved indgåelse af aftaler om overførsel af tilskud efter servicelovens §§ 95 og 96. Socialtilsynets godkendelse er således en forudsætning for, at foreningen eller den private virksomhed kan varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter lov om social service §§ 95 og 96.

Socialtilsynenes kriterier for godkendelse:

1. Foreningen eller den private virksomhed skal være solvent
2. Den skal have en kompetent ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og
    medarbejdere
3. Ledelsen skal kunne påvise, at der i foreningen eller virksomheden er kendskab til ansættelsesret.

Læs mere om kriterier for godkendelse på Socialstyrelsens hjemmeside her.

Tilsynstaksten for godkendelse af en BPA-virksomhed i Socialtilsyn Nord er fastlagt til 19.454,5 kr. i 2018 og 19.764 kr. i 2019.

De fem socialtilsyn er blevet enige om en enhedstakst for godkendelse af BPA-virksomheder. Tilsynstaksten kan dog variere en smule på tværs af de fem socialtilsyn. Det skyldes, at timeprisen er forskellig på tværs af de fem socialtilsyn på grund af forskelle i socialtilsynenes samlede omkostninger (i forhold til husleje, lønniveau, kørsel, overhead mv.). Når Socialtilsyn Nord har modtaget jeres ansøgning og taksten er indbetalt, begynder vi på sagsbehandlingen.

Ansøgning om godkendelse skal fremsendes skriftligt til Socialtilsyn Nord. Ansøgningsskema kan findes her

Eksisterende virksomheder, som i forvejen yder en funktion som arbejdsgiver på vegne af borgere, skal ”re-godkendes” senest den 1. juli 2019. Det betyder, at Socialtilsyn Nord skal vurdere, om virksomheden kan beholde sin eksisterende godkendelse ud fra de tre krav.
Nye virksomheder og foreninger, som vil etablere sig efter 1. januar 2018, skal godkendes inden de kan starte virksomheden op.

Whistleblow-ordning
Du kan kontakte Socialtilsyn Nord anonymt, hvis du er bekymret over økonomiske, ledelsesmæssige eller ansættelsesretlige forhold i en virksomhed eller forening, der varetager arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 (BPA-arbejdsgiverfunktion).  Du kan læse mere om whistleblowordningen her

Læs nærmere om BPA ordningen på Socialstyrelsens hjemmeside her